top of page

THE LEADER™

THE LEADER™ คือ business simulation ที่จำลองสถานการณ์การทำงานในทีม ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการตัดสินใจและไหวพริบของคนเรียนแก้ปัญหาต่างๆ ในฐานะหัวหน้าทีม

สถานการณ์จำลอง

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะร่วมกันบริหารบริษัทจำลองซึ่งเป็นธุรกิจซอฟแวร์ในฐานะผู้บริหารทีม และต้องแข่งขันกับทีมอื่น ๆ เพื่อชิงความเป็นเจ้าตลาด

 

หัวข้อการเรียนรู้

การพัฒนาผ่านเกมจำลองสถานการณ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:

 • The 6 Key Leadership Behavior โมเดลพฤติกรรมผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 6 ด้าน

 • การเข้าใจถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ จากการตัดสินใจของผู้นำทีม ทั้งต่อทีมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และธุรกิจ

 • การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาที่รุมเร้า

 • การปรับกลยุทธ์และสไตล์การนำทีมที่เหมาะสมกับแต่ละ Phase ของทีม

 • การนำทีมที่มีแต่คนเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เติบโตภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การพัฒนาผ่านเกมจำลองสถานการณ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาถูกคาดหวังว่าจะสามารถ:

 • เข้าใจแนวคิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง

 • ตระหนักถึงผลกระทบการตัดสินใจของตัวเองที่มีต่อคนในทีมและธุรกิจในภาพรวม

 • สร้าง mindset ที่ถูกต้องในการนำทีมที่ประกอบด้วยทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะทาง

 • เข้าใจหลักการของการสร้าง Employee Engagement 

 • ประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานจริงในแง่ของพฤติกรรมของผู้นำ และหลักการการตัดสินใจ

THE LEADER™ จะมีประสิทธิผลที่สุดเมื่อ:

 • ต้องการสร้างโอกาสให้หัวหน้า/ผู้จัดการทีมจากหลากหลายหน่วยงานได้มาคุยและแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ร่วมกัน

 • ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษา และมุมมองจากหลากหลายแผนก (และตำแหน่งที่ต่างกัน)

 • องค์กรต้องการมีเวทีเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของผู้นำทั่วทั้งองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

 • ต้องการสร้างทัศนคติในการนำทีมเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ากับยุคสมัย

 • ต้องการเตรียมความพร้อมของพนักงานที่กำลังจะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีม หรือขึ้นไปในระดับถัดไป

 • ต้องการให้ผู้นำ/ผู้จัดการฝึกตัดสินใจภายใต้การจำลองธุรกิจซึ่งปราศจากความเสี่ยง

 • ต้องการสร้างมุมมองการคิดแบบผู้ประกอบการในผู้นำ

 

เหมาะสำหรับ:

 • ผู้บริหารระดับกลาง

 • ผู้บริหารระดับต้น

 • ผู้บริหารโครงการ

 • กลุ่ม Talent

 • ผู้ประกอบการหรือทีม Startup

ระยะเวลา

1 - 1.5 วัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ Workshop และกิจกรรมที่จะให้มีต่อจากจบเกมจำลองสถานการณ์

ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง

 • การตัดสินใจ Decision Making

 • การเป็นผู้นำทีม Team Leadership

 • การสื่อสาร Communication

 • การบริหารเด็กยุคใหม่ Leading Gen Y

 • การแก้ปัญหา Problem Solving

 • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง Adapting to Change

 • การมองภาพรวม Holistic Thinking

bottom of page