top of page

CONFIDENCE

FROM WITHIN

คอร์ส Confidence From Within ความเชื่อมั่นจากภายใน คือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นพลังของความมั่นใจในตัวเองและผลลัพธ์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต โดยค้นหาจุดแข็งและข้อดีในตัวเองเพื่อส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมากขึ้น รวมทั้งยังให้เข้าใจความกลัว ก้าวข้ามความกลัวและความรู้สึกล้มเหลวให้ได้อีกด้วย


 

รูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมหลากหลายร่วมกัน  การใช้กระบวนการโค้ชกับเพื่อนร่วมสัมมนาคนอื่นๆ รวมถึงการแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆ และการสรุปบทเรียนที่ได้ทั้งจากชีวิตจริงและสัมมนา

 

หัวข้อการเรียนรู้

ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:

 • ความมั่นใจในตัวเองกับผลการปฏิบัติงาน

 • การค้นหาจุดแข็งและข้อดีของตัวเอง และวิธีดึงมาใช้ประโยชน์ในงานมากขึ้น

 • ความกลัว และการก้าวข้ามความกลัว

 • ความรู้สึกล้มเหลว และวิธีออกจากความรู้สึกกลัว

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เข้าร่วมสัมมนาถูกคาดหวังว่าจะสามารถ:

 • ได้รับการกระตุ้นจูงใจให้มั่นใจและภูมิใจในความสามารถตัวเองมากขึ้น รวมถึงการเป็นตัวของตัวเองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

 • รู้จักจุดแข็งและข้อดีของตัวเอง รวมถึงการนำมาเชื่อมโยงกับงานให้มากขึ้น

 • รู้จักความกลัวของตัวเอง และได้วิธีีการก้าวข้ามความกลัวเพื่อปลดล็อคตัวเองให้ลงมือทำและก้าวไปข้างหน้า

 • ปรับมุมมองต่อความรู้สึกล้มเหลว และสามารถลุกขึ้นเพื่อสู้ต่อได้

 

 

เหมาะสำหรับ:

 • พนักงานทุกระดับ

ระยะเวลา

1 วัน

ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง

 • ความมั่นใจในตัวเอง Self-confidence

 • ความกล้าหาญ Courage

 • การรับมือกับความล้มเหลว Handling failures

bottom of page