top of page

ATHENA™

ATHENA™ คือ business simulation ที่จำลองสถานการณ์ของการแข่งขันในตลาดธุรกิจความรู้ (Knowledge Business) ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะต้องบริหารบริษัทจำลองของตนเองที่เน้นเรื่องการ บริหารคนเก่งให้ทำงานส่งมอบลูกค้าจนสำเร็จ

 

สถานการณ์จำลอง

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน ในฐานะผู้บริหาร ซึ่งแต่ละบริษัทต้องบริหารและพัฒนาพนักงานแต่ละคนเพื่อให้สามารถทำงานส่งมอบลูกค้าแต่ละราย เพื่อสร้างผลกำไรและชิงความเป็นเจ้าตลาด

 

หัวข้อการเรียนรู้

การพัฒนาผ่านธุรกิจจำลอง ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:

 • การดึงดูดและรักษาพนักงานที่ใช่สำหรับธุรกิจ

 • การดึงดูดและรักษาลูกค้าที่ใช่

 • การบริหารเวลาของพนักงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • การสร้างสินทรัพย์ที่จับต้องได้และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Tangible and intangible assets)

 • การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent)

 • การสร้างผลกำไรระยะสั้น กับ การสร้างคุณค่าในระยะยาว

 • การบริหารผลกำไรขาดทุน และ ROI

 • การสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ และการสั่งสมนวัตกรรมขององค์กร

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การพัฒนาผ่านธุรกิจจำลอง ผู้เข้าร่วมสัมมนาถูกคาดหวังว่าจะสามารถ:

 • ฝึกฝนการตัดสินใจระหว่างการรักษาเป้าหมายระยะสั้นกับการสร้างความสำเร็จในระยะยาว

 • เข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์กรกับกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกพนักงาน

 • เข้าใจกลไกของการประเมินศักยภาพบุคคลและเส้นทางการเติบโตของพนักงาน

 • เข้าใจการเงินของธุรกิจและการลงทุน

 • พัฒนาทักษะการบริหารจัดการคนเก่ง

 • เข้าใจหลักการมอบหมายงานพนักงานที่จะเข้าขากันดีกับลูกค้า และเหมาะสมกับงาน

ATHENA™ จะมีประสิทธิผลที่สุดเมื่อ:

 • ต้องการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารและพัฒนาคนให้กับผู้บริหาร/ผู้จัดการทุกระดับ

 • ต้องการสร้างมุมมองการคิดแบบผู้ประกอบการในผู้นำ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางธุรกิจจากภาวะผู้นำของตนเอง

 • ต้องการสร้างโอกาสให้หัวหน้า/ผู้จัดการทีมจากหลากหลายหน่วยงานได้มาคุยและแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

 • ต้องการเตรียมความพร้อมของพนักงานที่กำลังจะถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมหรือขึ้นไปในระดับถัดไป

 • ต้องการให้ผู้นำ/ผู้จัดการฝึกตัดสินใจภายใต้การจำลองธุรกิจซึ่งปราศจากความเสี่ยง

 

เหมาะสำหรับ:

 • ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง

 • ผู้บริหารระดับต้น

 • ผู้บริหารโครงการ

 • ทีมงานด้าน HR

 • ผู้ประกอบการหรือทีม Startup

ระยะเวลา

2 วัน

ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง

 • การบริหารคนเก่ง Talent Management

 • การพัฒนาคน People Development

 • ความรู้ด้านธุรกิจ Business Acumen

 • การตัดสินใจ Decision Making

 • การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking

 • การบริหารจัดการบุคลากร HR for Non-HR

ภาษาที่ใช้ในเวิร์คช้อป

ไทย หรือ อังกฤษ

bottom of page