top of page

HAPPINESS MASTERY

คอร์สนี้เน้นที่การพัฒนาความคิด มุมมอง และใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขตัวเอง ปรับวิธีคิดที่ปัจจุบันและมุ่งอนาคต เนื้อหาของคอร์สนี้เน้นเรื่องการฝึกคิดบวกเมื่อเจอสถานการณ์ต่าง ๆ และฝึกมองหาโอกาสและด้านดีในทุกปัญหา พร้อมทั้งเทคนิคการสร้างความสุขในชีวิตและการทำงาน

ศิลปะการคิดบวกและสร้างความสุขในการทำงาน

ทำไมคอร์สนี้จึงสำคัญ

 • ความผูกพันต่องานและองค์กร: พนักงานที่ไร้ความสุขในงานมีแนวโน้มในการลาออกสูงขึ้น และมีโอกาสที่เผยแพร่เรื่องราวในทางลบซึ่งสร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของ องค์กร

 • ความสามารถในการทำงาน: พนักงานในองค์กรต้องเผชิญกับปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คน หากไม่รู้จักพัฒนาวิธีคิดเพื่อรับมือกับปัญหา เอาแต่มองด้านลบ ก็ยากที่สามารถคิดหาทางแก้ปัญหาและสร้างผลงานที่ดี รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย

 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ความเครียดที่สั่งสมไว้มากและนานเกินไป ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของทั้งตัวบุคคลนั้นเองและผู้คนรอบข้าง หากไม่มีการบริหารจัดการจะเป็นการแพร่เชื้อความคิดลบและสร้างมลภาวะที่เป็นพิษในที่ทำงาน

วัตถุประสงค์ของคอร์สนี้

 1. ฝึกตัวเองให้มองโลกในแง่บวกมากขึ้น

 2. มองหาโอกาสและด้านดีมากขึ้น

 3. มีความสุขกับชีวิตและงานมากขึ้น

 4. เอาชนะอาการเซื่องซึม หมดพลัง

 5. ลดการคิดมาก ลดความวิตกกังวลลง

หัวข้อการเรียนรู้

 • 5 องค์ประกอบของความสุข

 • ความสุขมีผลอย่างไรกับการทำงาน

 • เทคนิคการรับมือกับการวิตกกังวล คิดมาก

 • วิธีฝึกให้คิดบวกและมองหาด้านดี

 • วิธีรับมือเมื่อทำงานผิดพลาดหรือล้มเหลว

 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

 • การอยู่กับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่อยู่ในคอร์สนี้

 • 18 บทเรียนแบบคลิปวิดีโอ

 • แบบฝึกหัดในชีวิตจริง

 • เช็คลิสต์ความสุขในแต่ละวัน

 • การมอบหมายภารกิจสร้างความสุขในการทำงาน 

 • แบบประเมินความสุขออนไลน์

ทักษะ / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 • Positive Thinking ทักษะการคิดบวก

 • Happiness การสร้างความสุขกับการทำงาน

bottom of page