top of page

EMOTIONAL

INTELLIGENCE

พนักงานที่ขาดความสามารถและทักษะในการจัดการ อารมณ์ตัวเอง รวมถึงการจูงใจตัวเองให้ต่อสู้กับปัญหาจะทำให้ไม่สามารถรับมือกับปัญหาชีวิตที่เข้ามา ซึ่งอาจ นำพาปัญหาสุขภาพจิตตามมา เช่น ภาวะเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า ปัญหาการเข้าสังคม อีกทั้งพนักงานที่ไม่มีทักษะการจัดการอารมณ์และพฤติกรรม ตัวเองย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตขององค์กร รวมทั้งพนักงานที่ขาดทักษะทางสังคมจะมีปัญหาเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม และการขาดทักษะในการควบคุมอารมณ์จะนำไปสู่ความขัดแย้งในที่ทำงานได้

 

รูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คอร์สนี้จะใช้หลากหลายกิจกรรม เช่น แบบประเมินระดับ EQ บอร์ดเกม การ์ดเกม และแบบฝึกหัดส่วนตัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจ EQ และผลกระทบต่องาน รวมถึงตระหนักรู้ตัวเองถึงสิ่งที่ต้องพัฒนา และแผนพัฒนา EQ ส่วนบุคคลของตัวเอง

 

หัวข้อการเรียนรู้

ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:

 • Self-awareness การรู้จักตัวเอง

 • Self-regulation การบริหารอารมณ์ตัวเอง

 • Self-motivation การกระตุ้นจูงใจตัวเอง

 • Empathy การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

 • Social Skill ทักษะทางสังคม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เข้าร่วมสัมมนาถูกคาดหวังว่าจะสามารถ:

 • สร้างการตระหนักรู้และเข้าใจความสำคัญของ EQ  ในการทำงานและการใช้ชีวิต

 • เข้าใจว่า EQ คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และจะประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จสูงสุดได้อย่างไร

 • ระบุปัญหาที่เป็นผลจาก EQ 

 • สร้างแผนพัฒนา EQ ส่วนบุคคล

 

เหมาะสำหรับ:

 • พนักงานทุกระดับ

ระยะเวลา

1 วัน

ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง

 • Self-awareness การรู้จักตัวเอง

 • Self-regulation การบริหารอารมณ์ตัวเอง

 • Self-motivation การกระตุ้นจูงใจตัวเอง

 • Empathy การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

 • Social Skill ทักษะทางสังคม

bottom of page