top of page

COLLABORATION

&ACCOUNTABILITY

รูปแบบสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เน้นกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นถึงพลังของการทำงานร่วมกัน มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ์ดเกม และเกมการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility) และการ มีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบ (Accountability)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อสร้างการตระหนักรู้ว่าการทำงานร่วมมือกันมีพลังอย่างไร

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจการทำงานร่วมกันในฐานะที่ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนั้นทำอย่างไร

 • เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตน รวมถึงเห็นผลลัพธ์งานของตนเองในภาพรวม

 

หัวข้อการเรียนรู้

ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:

 • ความหมายที่แท้จริงของการทำงานเป็นทีม

 • การร่วมมือกันระหว่างคนที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน (Collaboration)

 • ความรับผิดชอบ (Responsibility) VS จิตสำนึกร่วมรับผิดชอบ (Accountability)

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เข้าร่วมสัมมนาถูกคาดหวังว่าจะสามารถ:

 • เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันทำงานแบบทีมอย่างแท้จริง

 • ก้าวข้ามผลประโยชน์ส่วนตัวและ silo เพื่อมองภาพใหญ่ขึ้น

 • เข้าใจว่า Responsibility และ Accountability ของตัวเองคืออะไร

 

สัมมนานี้จะมีประสิทธิผลที่สุดเมื่อ:

 • ต้องการกระตุ้นให้บุคลากรปรับทัศนคติในการทำงาน โดยเฉพาะเมื่อต้องประสานงานกันต่างแผนก

 • ต้องการกระตุ้นให้บุคลากรมองเห็นภาพรวม เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น และลูกค้ามากกว่าผลประโยชน์ตัวเองเพียงอย่างเดียว

 • ต้องการให้บุคลากรเข้าใจ Responsibility และ Accountability ของตัวเอง โดยเฉพาะทีมงานที่ทำงานโดยใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองมากๆ เช่น IT, Graphic Design, หรือสายงาน Technical อื่นๆ

 

เหมาะสำหรับ:

 • ผู้บริหารระดับต้นถึงกลาง

 • กลุ่ม Talent

 • พนักงานที่มาจากต่างแผนกกัน

ระยะเวลา

1 วัน

bottom of page