top of page

CREATIVITY

CREATIVITY คือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เน้นการฝึกการคิดนอกกรอบ ออกจากกรอบเดิมที่เคยทำอยู่ทุกวัน ต่อยอดไปถึงการปรับปรุงการทำงานด้วยวิธีคิดใหม่ ๆ

 

รูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมหลากหลายร่วมกัน เพื่อให้แต่ละคนเริ่มตระหนักถึงวิธีการคิดของตัวเอง และเริ่มฝึกคิดนอกกรอบมากขึ้น ไปจนถึงการประยุกต์ไปใช้ในการคิดปรับปรุงการทำงานปัจจุบันให้ดีขึ้น ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ขึ้น

 

หัวข้อการเรียนรู้

ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:

 • ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดได้จริงในธุรกิจและการทำงาน

 • ผลลัพธ์จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับปรุงการทำงานปัจจุบัน

 • กรณีศึกษาการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

 • การฝึกคิดนอกกรอบ

 • การประยุกต์ใช้จริงเพื่อพัฒนางานของตนเอง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้เข้าร่วมสัมมนาถูกคาดหวังว่าจะสามารถ:

 • เข้าใจวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นได้จริง

 • เห็นประโยชน์และความสำคัญของการคิดนอกกรอบจากสิ่งที่ทำด้วยวิธีเดิม ๆ

 • รับฟังและเปิดรับความคิดเห็นจากคนอื่น ๆ มากขึ้น รวมถึงเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ ๆ นอกเหนือจากเรื่องเดิมที่เคยทำเป็นประจำ

 • ได้วิธีการคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการพัฒนางานของตนเอง

 

CREATIVITY จะมีประสิทธิผลที่สุดเมื่อ:

 • ต้องการกระตุ้นให้บุคลากรเปิดรับกับวิธีการหรือแนวคิดใหม่ ๆ มากขึ้น เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง

 • ต้องการกระตุ้นให้บุคลากรเปิดใจรับฟังกันและกันมากขึ้นในการทำงาน

 • พนักงานเคยชินกับวิธีการทำงานเดิม ๆ นานเกินไป และไม่มีไอเดียในการคิดจากมุมมองใหม่ ๆ

 

เหมาะสำหรับ:

 • ผู้บริหารระดับต้นถึงกลาง

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ

ระยะเวลา

0.5 - 1 วัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ Workshop

ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง

 • การคิดเชิงสร้างสรรค์ Creative Thinking

 • การรับฟังอย่างตั้งใจ Active Listening

 • การปรับปรุงและพัฒนางาน Work Improvement

bottom of page